Δραστική ουσία:
χαλκός (υδροξείδιο) 50%
Κατηγορία:
Μυκητοκτόνα
Αριθμός έγκρισης:
6828
Ημερ/νία λήξης έγκρισης:
17-12-2018
Αποθέματα χρησιμοποιήσιμα μέχρι:
17-06-2020
Αντιπρόσωπος:
Νιτροφάρμ ΑΕ
Πληροφορίες:
Ανόργανο μυκητοκτόνο - βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση. Ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας αυξάνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες (< 5 βαθμούς Κελσίου) και σε υγρές συνθήκες.
Γενική σύσταση:
Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα. Τα στοιχεία που δίνονται εδώ δεν υπονοούν σε καμμία περίπτωση απόκλιση από τις οδηγίες της ετικέτας.
Σήμανση:

GHS05

GHS07

GHS09
GHS05: Διαβρωτικό
GHS07: Κίνδυνος για την υγεία
GHS09: Επικίνδυνο για το περιβάλλον
Πιθανοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Τοξικότητα σε υδρόβιους οργανισμούς:
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Τοξικότητα σε παραγωγικά ζώα, πουλιά & άγρια ζώα:
Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για τουλάχιστον 21 ημέρες.
Μέτρα προφύλαξης:
P101, P270, P280, P301/312, P305/351/338, P310, P330, P405/102, Sp1
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P270: Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο
P301/312: Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
P305/351/338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεχτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310: Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό
P330: Ξεπλύνετε το στόμα
P405/102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Αντίδοτο:
Πενικιλλαμίνη.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά ή όξινα σκευάσματα και με σκευάσματα που περιέχουν thiram. Σε περίπτωση συνδυασμού του με προσκολλητικά, λάδια, εντομοκτόνα και άλλα μυκητοκτόνα διαλύεται σε ένα δοχείο, μπαίνει πρώτο στο βυτίο και μετά προστίθενται τα υπόλοιπα σκευάσματα.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.
Ανθράκωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κλαδοσπορίωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.
Ανθράκωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κλαδοσπορίωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Εφαρμογές όταν οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά την γονιμοποίηση. Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες Delaware, Rosette, Niagara και Concord.
Ανθράκωση αμπελιού
150-240 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριακή νέκρωση αμπελιού
150-240 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος αμπελιού
150-240 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Εφαρμογές όταν οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά την γονιμοποίηση. Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες Delaware, Rosette, Niagara και Concord.
Ανθράκωση αμπελιού
150-240 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριακή νέκρωση αμπελιού
150-240 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος αμπελιού
150-240 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 28
Εξώασκος
160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Μία εφαρμογή το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών.
Κηλίδωση φύλλων αμυγδαλιάς
160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Οι εφαρμογές αρχίζουν μετά την πτώση των πετάλων.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Κερκοσπορίωση
180 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές μπορεί να προκαλέσουν καστανό μεταχρωματισμό.
Βακτηριακό κάψιμο
250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Δύο εφαρμογές: στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
Βακτηριώσεις
250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Δύο εφαρμογές: στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
Μονίλια
240-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής.
Σεπτορίωση αχλαδιάς
240-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής.
Φουζικλάδιο αχλαδιάς
240-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Είναι φυτοτοξικό μετά την έκπτυξη των φύλλων.
Κορύνεο
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.
Μονίλια
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-250 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Ανθράκωση
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Βακτηριώσεις
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κορυφοξήρα
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Σεπτορίωση
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Φυτόφθορα καρπών
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή το δεύτερο 15νθήμερο του Οκτωβρίου. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Είναι φυτοτοξικό μετά την έκπτυξη των φύλλων.
Βακτηριακό έλκος
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
Εξώασκος
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.
Κλαδοσπορίωση
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.
Κορύνεο
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.
Μονίλια
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-300 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Γλοιοσπόριο
260 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Δύο εφαρμογές: όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και 20 ημέρες αργότερα.
Καρκίνωση ελιάς
210-260 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. Το φθινόπωρο εφαρμόζεται με δόση 260 γρ σκευ./100 λίτρα νερό ενώ την άνοιξη εφαρμόζεται με δόση 210 γρ σκευ./100 λίτρα νερό.
Κυκλοκόνιο
210-260 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης. Το φθινόπωρο εφαρμόζεται με δόση 260 γρ σκευ./100 λίτρα νερό ενώ την άνοιξη εφαρμόζεται με δόση 210 γρ σκευ./100 λίτρα νερό.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Κερκοσπορίωση
250-280 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.
Ανθράκωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κλαδοσπορίωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.
Ανθράκωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κλαδοσπορίωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 28
Τρεις με τέσσερεις εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα.
Ανθράκωση καρυδιάς
160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηρίωση καρυδιάς (κηλίδωση φύλλων και καρπών)
160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Είναι φυτοτοξικό μετά την έκπτυξη των φύλλων.
Βακτηριακό έλκος
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.
Κορύνεο
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.
Ανθράκωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κλαδοσπορίωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.
Ανθράκωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κλαδοσπορίωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-250 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Ανθράκωση
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Βακτηριώσεις
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κορυφοξήρα
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Σεπτορίωση
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Φυτόφθορα καρπών
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή το δεύτερο 15νθήμερο του Οκτωβρίου. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-250 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Ανθράκωση
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Βακτηριώσεις
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κορυφοξήρα
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Σεπτορίωση
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Φυτόφθορα καρπών
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή το δεύτερο 15νθήμερο του Οκτωβρίου. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές μπορεί να προκαλέσουν καστανό μεταχρωματισμό. Οι εφαρμογές να σταματούν όταν η πράσινη κορυφή αποκτήσει μήκος 1 εκ.
Βακτηριακό κάψιμο
250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Δύο εφαρμογές: στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
Βακτηριώσεις
250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Δύο εφαρμογές: στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
Μονίλια
240-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής.
Σεπτορίωση αχλαδιάς
240-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής.
Φουζικλάδιο μηλιάς
240-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Είναι φυτοτοξικό μετά την έκπτυξη των φύλλων.
Βακτηριακό έλκος
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
Εξώασκος
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.
Κλαδοσπορίωση
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.
Κορύνεο
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.
Μονίλια
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Οι εφαρμογές αρχίζουν όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 15-20 εκ. Σε βαριά προσβολή εφαρμόζεται με δόση 180 γρ σκευ./100 λίτρα νερό ενώ σε ελαφρά προσβολή εφαρμόζεται με δόση 110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό. Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες.
Ανθράκωση
110-180 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος πατάτας
110-180 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.
Ανθράκωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κλαδοσπορίωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.
Ανθράκωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κλαδοσπορίωση
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
110 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Σε βαριά προσβολή εφαρμόζεται με δόση 260 γρ σκευ./100 λίτρα νερό ενώ σε ελαφρά προσβολή εφαρμόζεται με δόση 120-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό. Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες.
Ανθράκωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων μέχρι την καρπόδεση.
Κλαδοσπορίωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Οι εφαρμογές αρχίζουν από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων.
Σεπτορίωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Σε βαριά προσβολή εφαρμόζεται με δόση 260 γρ σκευ./100 λίτρα νερό ενώ σε ελαφρά προσβολή εφαρμόζεται με δόση 120-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό. Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες.
Ανθράκωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων μέχρι την καρπόδεση.
Κλαδοσπορίωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Οι εφαρμογές αρχίζουν από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων.
Σεπτορίωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-250 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Ανθράκωση
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Βακτηριώσεις
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κορυφοξήρα
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Σεπτορίωση
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
Φυτόφθορα καρπών
100-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή το δεύτερο 15νθήμερο του Οκτωβρίου. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Είναι φυτοτοξικό μετά την έκπτυξη των φύλλων.
Βακτηριακό έλκος
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
Εξώασκος
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.
Κλαδοσπορίωση
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.
Κορύνεο
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο-μόλις πέσουν τα φύλλα- και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.
Μονίλια
170 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Οι εφαρμογές αρχίζουν όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες.
Κερκοσπορίωση
140 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Σεπτορίωση
140 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Σε βαριά προσβολή εφαρμόζεται με δόση 260 γρ σκευ./100 λίτρα νερό ενώ σε ελαφρά προσβολή εφαρμόζεται με δόση 120-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό. Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες.
Ανθράκωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων μέχρι την καρπόδεση.
Κλαδοσπορίωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος πατάτας
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Οι εφαρμογές αρχίζουν από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων.
Σεπτορίωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 10
Σε βαριά προσβολή εφαρμόζεται με δόση 260 γρ σκευ./100 λίτρα νερό ενώ σε ελαφρά προσβολή εφαρμόζεται με δόση 120-160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό. Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες.
Ανθράκωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Βακτηριώσεις
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων μέχρι την καρπόδεση.
Κλαδοσπορίωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος πατάτας
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Οι εφαρμογές αρχίζουν από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων.
Σεπτορίωση
120-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες.
Βακτηριώσεις
140 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές από την εμφάνιση των φυτών μέχρι το σχηματισμό των λοβών με μεσοδιαστήματα των 10-14 ημερών.
Κερκοσπορίωση
140 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες.
Βακτηριώσεις
140 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές από την εμφάνιση των φυτών μέχρι το σχηματισμό των λοβών με μεσοδιαστήματα των 10-14 ημερών.
Κερκοσπορίωση
140 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 28
Εφαρμογές στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης, όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ.
Σεπτορίωση
160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 28
Εφαρμογές μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα και όταν πέσει το 75% των φύλλων.
Βακτηριακό έλκος
160 γρ σκευ./100 λίτρα νερό