Δραστική ουσία:
iodosulfuron methyl-sodium 0.9%
mesosulfuron-methyl 4.5%
thiencarbazone methyl 1.5%
Κατηγορία:
Ζιζανιοκτόνα
Αριθμός έγκρισης:
70365
Ημερ/νία λήξης έγκρισης:
30-06-2025
Αντιπρόσωπος:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Πληροφορίες:
Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό). Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων με μπεκ τύπου σκούπας. Εφαρμόζεται με ψεκασμό της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων με μπεκ τύπου σκούπας με όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα/στρ και πίεση μεγαλύτερη από 3 ατμ. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες.
Γενική σύσταση:
Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα. Τα στοιχεία που δίνονται εδώ δεν υπονοούν σε καμμία περίπτωση απόκλιση από τις οδηγίες της ετικέτας.
Σήμανση:

GHS05

GHS09
GHS05: Διαβρωτικό
GHS09: Επικίνδυνο για το περιβάλλον
Πιθανοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο:
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Τοξικότητα σε υδρόβιους οργανισμούς:
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Περιορισμοί στην αμειψισπορά:
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την εφαρμογή του προϊόντος, μπορούν να σπαρθούν μαλακό και σκληρό σιτάρι, εφόσον προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 30 εκατοστών. Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 30 εκατοστών: μηδική, φαγόπυρο, φασόλι, τριφύλλι, βρώμη, ελαιοκράμβη, μπιζέλι, βίκος, χειμερινά σιτηρά, αραβόσιτος, σόργο, σόγια, ζαχαρότευτλα, ηλίανθος, μπρόκολο και πατάτα. Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Σιτάρι
Ψεκασμός φυλλώματος (μεταφυτρωτικά). Στάδιο καλλιέργειας από 3 φύλλα μέχρι και την εμφάνιση του 2ου κόμβου. Δόση: 25-33 γρ σκευ./στρ
Το σκεύασμα εφαρμόζεται σε συνδιασμό με 100 ml/στρ. Biopower.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: αγριοβρώμη μεγάλη, αγριοβρώμη μικρή, αλεπονουρά, αναγαλλίδα, ανθεμίδα, γεράνι, δωδεκάνθι, ήρα, καλεντούλα, καπνόχορτο, καψέλλα, κολλητσίδα μεγαλοκαρ., λειβαδοπόα τραχεία, λιθόσπερμο, λουβουδιά, μηδική, παπαρούνα κοινή, περιπλοκάδα, πόα κοινή, σινάπι άγριο, στελλάρια, φάλαρη κοντή, φάλαρη μικρόκαρπη, φάλαρη παράδοξη, χαμομήλι