Δραστική ουσία:
dodine 54.4%
Κατηγορία:
Μυκητοκτόνα
Αριθμός έγκρισης:
60929
Ημερ/νία λήξης έγκρισης:
31-05-2025
Αντιπρόσωπος:
Arysta Ελλάς ΕΠΕ
Πληροφορίες:
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση του Κυκλοκονίου και Γλοισπορίου της Ελιάς.
Γενική σύσταση:
Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα. Τα στοιχεία που δίνονται εδώ δεν υπονοούν σε καμμία περίπτωση απόκλιση από τις οδηγίες της ετικέτας.
Σήμανση:

GHS05

GHS07

GHS09
GHS05: Διαβρωτικό
GHS07: Κίνδυνος για την υγεία
GHS09: Επικίνδυνο για το περιβάλλον
Πιθανοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο:
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Τοξικότητα σε υδρόβιους οργανισμούς:
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με θειικά και χαλκούχα σκευάσματα, με ασβέστιο, ψευδάργυρο, captan, μίγματα Bordeaux και γενικά με πολύ αλκαλικά σκευάσματα.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Εφαρμογές από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης και/ή το φθινόπωρο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.
Γλοιοσπόριο
125-165 κ.εκ. σκευ./στρ
Κυκλοκόνιο
125-165 κ.εκ. σκευ./στρ